បញ្ជីគម្រោងដែលបានស្នើឡើងនៃផែនការសកម្មភាពសកម្មភាពច្នៃប្រឌិតវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាឆ្នាំ ២០២០ របស់សៀងហៃមូលនិធិបច្ចេកវិទ្យាច្នៃប្រឌិត (បាច់ទីពីរ)